موضوع عملیات این پروژه ساخت 6 واحد منازل مسکونی ستاد مرزبانی ناجا در منطقه 22 شهر تهران می باشد و مدت پیمان 6 ماه در نظر گرفته شده است. مبلغ قرارداد اولیه 110 میلیارد ریال برآورد گردیده است.